Algemene Voorwaarden

Prijzen
Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden zolang de voorraad strekt. Alle door AWA in de webwinkel gehanteerde prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Verzendkosten
Verzendkosten zijn per artikel verschillend en worden automatisch op basis van gewicht en afmeting berekend. Op de factuur worden de totale verzendkosten van een bestelling weergegeven. 
 
Betaling
Betaling van het aan AWA verschuldigde bedrag kan alleen geschieden op de wijze die vermeldt wordt bij ‘Betaalwijze’ in de webwinkel. 
 
Levering
De bestelde goederen worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling binnen ± 3 werkdagen verzonden. Indien bestelde artikelen eventueel niet voorradig zijn en de klant al heeft betaald en levering op korte termijn niet mogelijk is, kunnen in overleg met de klant de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden. Aan foto kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Levertijd
De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, die ingaat zodra alle benodigde gegevens en de betaling in ons bezit zijn, en is daarom niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door een fabrikant, de posterijen of de koeriersdienst, kan de klant geen rechten ten opzichte van AWA doen gelden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is AWA daarom niet aansprakelijk.
 
Transport
De bestelde producten reizen voor risico van AWA. Eventuele transportschade dient bij aflevering gemeld te worden aan de betreffende vervoerder en dient binnen 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk door de koper gemeld te worden aan AWA. De koper draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door de vervoerder opgeslagen. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar AWA. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald bij de door de vervoerder opgegeven opslagplaats, heeft AWA het recht de koper een factuur te sturen van de door AWA  gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede een eventuele waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-  
 
Afwijking levering
AWA verbindt zich tegenover de klant producten te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving in de webwinkel. De klant dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen in maat en kleur van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van AWA te verlangen.
 
Bedenktijd 
U hebt bij ons 14 dagen bedenktijd na uw aankoop. Binnen deze termijn kunt u uw aankoop retourneren. Wij zorgen er dan voor dat uw aankoopbedrag per omgaande geretourneerd wordt. Het artikel dient wel ongebruikt en in de originele verpakking bij ons in Andelst aangeleverd te worden.

Garantie
Op al onze producten heeft u minimaal 1 jaar fabrieksgarantie en dit kunt u terugvinden bij de productomschrijving in de webshop. Overige voorwaarden per merk kunt u terugvinden in de handleiding van het product. Op gebruiksgoederen zit geen garantie indien het slijtage door gebruik betreft. Fabricage fouten vallen wel onder de garantie.

Klachten
Klachten moeten binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan AWA worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant tegenover AWA, betrekking hebbend op gebreken in de door AWA geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd. Bij gebreke van tijdige melding wordt de wederpartij geacht de goederen in goede staat van AWA te hebben ontvangen. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. Teruggave van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van AWA onder door AWA te bepalen voorwaarden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. 

Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van door AWA geleverde producten wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Aansprakelijkheidsbeperking
AWA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties en handleiding.  

Overmacht 
In geval van overmacht, daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze 
macht, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, is AWA nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of anderen.
 
Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Privacy
Bij het plaatsen van uw bestelling vragen wij om persoonlijke gegevens; deze zijn nodig zodat wij de bestelling snel en correct kunnen verwerken. De ingevoerde gegevens worden tevens gebruikt om u na uw aankoop te kunnen voorzien van een goede en persoonlijke service. Onder geen beding worden uw gegevens doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Indien u niet wenst dat wij uw gegevens bewaren, dan kunt u ons dat via e-mail laten weten.